Medicinering omdöme

Många åldringar använder läkemedel som försämrar livskvaliteten eller ökar onödigt patientens vårdkostnader. Ibland används läkemedel för att minska biverkningar av andra läkemedel. Ibland kan läkemedel som är avsedda för kortvarigt bruk bli kvar i långvarigt bruk. I värsta fall kan åldringen hamna på sjukhus på grund av läkemedelsrelaterade problem.

Helhetsbedömning av läkemedelsbehandling förverkligas i samarbete med vårdande läkare. Med hjälp av helhetsbedömningen försöker man identifiera och fastställa patientens läkemedelsrelaterade problem. Med bättre vårdplanering och kontroll kan man förebygga många problem. Nödvändighet och läkemedelstrygghet, indikationer, dosering, möjliga samverkningar samt förverkligande av medicinering skall utvärderas årligen även om det inte skett några ändringar i patientens tillstånd

Helhetsbedömning av läkemedelsbehandling är mycket mer omfattande än en vanlig kontroll av kundens medicinering. I helhetsbedömningen ingår en grundlig utredning av patientens sjukdomar och medicinering, potentiella problem med medicineringen och förslag om hur problem relaterade till medicineringen kan lösas. Det är läkaren som oftast fattar beslut om att utföra en helhetsbedömning av läkemedelsbehandling, men också patienten, patientens anhöriga eller vårdpersonalen kan ta initiativ. Motivet till att utföra en helhetsbedömning kan vara till exempel en dålig följsamhet till behandling, problem med genomförandet av medicineringen, misstanke om skadlig medicinering eller interaktioner, dåligt vårdresultat, irrationell medicinering, fem eller fler olika läkemedel, flera vårdande läkare eller höga läkemedelskostnader. Patientens höga ålder i kombination med någon av de ovannämnda faktorerna är en tydlig anledning till att utföra en helhetsbedömning av läkemedelsbehandling.

Helhetsbedömning av läkemedelsbehandling är en avgiftsbelagd tjänst. Det finns två servicepaket av olika pris och omfattning.