Maskinell dosdispensering

En kund, som omfattas av dosdispenseringsservicen, får sina läkemedel förpackade i dospåsar för två veckors bruk per gång. Kunden får i samband med varje expediering ett uppdaterat medicineringskort, där alla läkemedel som är i användning samt deras dosering kommer fram.

Maskinell dosdispensering förbättrar läkemedelstryggheten, främjar en lyckad läkemedelsbehandling och sänker läkemedelskostnaderna. Dosdispensering passar för personer som kontinuerligt använder flera olika läkemedel eller har svårt att komma ihåg sin dagliga medicinering.

Före påbörjandet av dosdispenseringen görs på apoteket en kontroll av kundens helhetsmedicinering. Kontroll av helhetsmedicineringen görs för ta reda på ifall kunden har onödiga mediciner eller dubbelmedicinering, och för att kontrollera att de läkemedel som är i användning kan användas samtidigt. Med hjälp av kontrollen är det möjligt att slopa skadliga läkemedelskombinationer och minska patienternas läkemedelsbörda. Saker som kommer fram i kontrollen diskuteras med patientens vårdande läkare, som besluter om eventuella ändringar i medicineringen.

Inbesparing av läkemedelskostnader

I den maskinella dosdispenseringen betalar kunden endast för de läkemedel som expedierats till honom/henne – inte som i vanliga fall för hela läkemedelsförpackningar. På detta sätt minskar läkemedelsavfallet: hemma samlas det inte längre onödiga läkemedel. I dosdispenseringen används förmånliga läkemedel, som omfattas av systemet med läkemedelsutbyte. Till exempel kan ett nytt läkemedel prövas i två veckor och även komplicerade specialdoseringar är möjliga.

FPA-ersättningar

Apoteket tar ett arvode för maskinell dosdispensering. I dosdispenseringsarvodet ingår dospåsar, kontroll av helhetsmedicinering, uppdatering av läkemedelslistor och förnyandet av recept. FPA ersätter en del av dosdispenseringsarvodet (42 % per 3,00 e / vecka). Villkor för ersättande av arvodet är att kunden är över 75 år gammal; använder minst sex ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering; att en kontroll av helhetsmedicineringen är gjord och att läkaren bekräftar dosdispenseringen med att märka ”dosdispensering” i receptet.

Fördelar av maskinell dosdispensering

  • Inbesparing av läkemedelskostnader
  • Patienten betalar endast för de läkemedel som expedierats till honom/henne
  • Läkemedlen är doserade från större förpackningar – enhetspriserna är lägre
  • I dosdispenseringen används läkemedel, som omfattas av systemet med läkemedelsutbyte, det vill säga patienten får vanligen ersättning.
  • Det är möjligt att handla läkemedel i mängder som är mindre än minsta förpackningsstorlek, t.ex. när man prövar ett nytt läkemedel.
  • Trygg, hygienisk och lätt.
  • Ökar patienttryggheten: inga onödiga läkemedel samlas hemma och misstag i dosdispenseringen är väldigt ovanliga.
  • Kontroll av helhetsmedicinering
  • I samarbete med vårdande läkare kontrolleras dubbelmedicinering, interaktioner och onödig medicinering.
  • Patienten får med 2 veckors mellanrum ett medicineringskort, där alla läkemedel som är i användning samt deras dosering kommer fram.

Maskinell dosdispensering är en avgiftsbelagd tjänst.

Mer infomation om maskinell dosdispensering av läkemedel Apotekareförbundet (på finska)
Mer infomation om maskinell dosdispensering av läkemedel Pharmac Finland Oy (på finska)